» Školní projekt Adopce na dálku (Word)
» Školní projekt Adopce na dálku (pdf)
» 15 let AdopceAfrika.cz
» Centrum Narovinu
PROJEKT ADOPCE AFRIKA
ŠKOLNÍ PROJEKT ADOPCE NA DÁLKU
Vypracovala: Mgr. Jana Táborková
Školní rok: 2016/2017
14
Projekt Adopce Afrika – školní projekt adopce na dálku
OBSAH 2
Úvod 3
1) Obecné informace o projektu:
1.1) Popis projektu 4
1.2) Historie projektu 4
1.3) Průběh projektu 4
1.4) Korespondence s Keňou 4
2) Klíčové kompetence a jejich rozpracování
2.1) Popis školního projektu – obecný 6
2.2.1) Kompetence k učení 7
2.2.2) Kompetence k řešení problémů 7
2.2.3) Kompetence komunikativní 9
2.2.4) Kompetence sociální a personální 8
2.2.5) Kompetence občanská 11
2.2.6) Kompetence pracovní 12
Závěr 13
Použité a citované zdroje informací 12
14
Projekt Adopce Afrika – školní projekt adopce na dálku
Úvod:
Tento text obsahuje informace o projektu, který pořádájazyků Karlovy Vary již od
roku 2004. Z dlouholetých zkušeností se začlenění projektu do výuky a celkového života
školy jeví jako velice úspěšná i prospěšná akce. Peníze, potřebné pro úhradu školného
námi adoptované dívce, se každoročně daří vybrat. Žáci získávají informace, ke kterým
by se většinou jinak nedostali. Jsou přímo zapojeni do organizace a realizace projektu a
své úkoly většinou plní zodpovědně a s nadšením. Předávají tak myšlenky respektu a
solidarity a sami tím tyto postoje v sobě utvrzují.
1
1 Použity fotografie Violet ve středoškolské uniformě, civilní fotografie a dopis z roku 2012.
14
Projekt Adopce Afrika – školní projekt adopce na dálku
PROJEKT ADOPCE AFRIKA – ŠKOLNÍ PROJEKT ADOPCE NA DÁLKU
1) Obecné informace o projektu:
1.1) Popis projektu
jazyků Karlovy Vary již od roku 2004 finančně podporuje africkou dívku Violet
Adhiambo, aby mohla studovat. Každoročně je pořádána sbírka peněz potřebných pro
úhradu školného a školních pomůcek, z přebytků vybraných peněz se hradí zdravotní
pojištění a příležitostné dárky (např. jízdní kolo).
1.2) Historie projektu
Koncem školního roku 2003/2004 dostaly děti z tehdejší třídy 7.A nápad podporovat
africké dítě, aby mohlo navštěvovat ZŠ. Vybrali jsme nadační organizaci Centrum
Narovinu, která se specializuje na oblast Keni. Z početné databáze dětí k „adopci“ nebylo
možné spravedlivě zvolit to nejpotřebnější, děti si tedy vymezily alespoň 2 kritéria pro
volbu: dítě by mělo být přibližně stejného věku a měla by to být dívka. Děti k této volbě
přistupovaly s předpokladem, že chlapci mají v rozvojových zemích přeci jen o maličko
větší šanci vzdělání získat, pokud jim rodiče budou schopni je uhradit, na rozdíl od jejich
sester, dívek, u kterých se očekávat, že budou nuceny vypomáhat doma s pracemi a
péčí o sourozence. Dále se losovalo a z databáze sirotků, nemocných dětí, dětí z chudých
rodin apod. jsme vybrali číslo 50 837, pod kterým je dodnes vedena naše Violet.
1.3) Průběh projektu
V rámci projektu škola organizuje 1 2 x ročně sbírku finančních prostředků pro Violet.
Dokud Violet navštěvovala ZŠ, postačilo vybrat 6000 ročně. S přestupem na SŠ a VŠ se
částka zvýšila na 14 400 ročně. V roce 2016 se z důvodu zdražování i náročnosti
financovat náklady spojené se studiem na částka zvedla na 15 600 Kč, které ročně je
zapotřebí do Keni poslat. Z peněz se hradí školné, nákup učebnic a školních potřeb, na
a šlo i o školní uniformy, dojíždění, zlomek z vybrané částky je samozřejmě použit
také na úhradu administrativních úkonů spojené se zprostředkováním adopce (provoz
nadační společnosti, korespondence, propagace). Dítě ani rodiče dítěte neobdrží námi
vybrané peníze přímo, keňská pobočka Centra Narovinu peníze převede přímo na účet
školy a zbytek přerozdělí podle potřeby. Situaci v rodině a školní docházku a prospěch
dítěte pak kontroluje keňský koordinátor adopce, který zároveň zprostředkovává
korespondenci s adoptivními rodiči.
1.4) Korespondence s Keňou
14
Projekt Adopce Afrika – školní projekt adopce na dálku
Zhruba 3x ročně si s Violet vyměňujeme dopisy, ve kterých si předáváme novinky o
našich životech. Je zajímavé sledovat Violetin vývoj proměnu jejích zájmů v průběhu
let, ale také zdokonalování se v angličtině, ve které nám dopisy píše. Zatímco první
dopisy z roku 2004 obsahovaly zejména obrázky a základní slovíčka v angličtině a
svahilštině, dnes již máme s překladem dopisů poměrně dost práce.
Dopisy zasíláme Violet přímo, na adresu školy, popř. na jméno koordinátora, pod
kterého spadá. Violet nám odpovídá prostřednictvím adopční kanceláře, kam putují
všechny dopisy od keňských dětí. Ta je přeposílá konkrétním rodičům. Doporučení
neposkytovat přesnou adresu zabránit potenciálnímu citovému vydírání, kterého by
se mohli dopouštět jiní potřební lidé, pokud by náhodou získali přímý kontakt na
štědrého sponzora z ciziny.
Do Keni lze zasílat také balíky, obsahovat by ale měly lehké, neobjemné a ne příliš
hodnotné věci. Zakoupení většího daru (Violet např. na SŠ jezdila na kole, které jsme pro
ni koupili) se řeší převodem peněz do Keni, kde koordinátor věc zakoupí a předá.
2
2 Použita kopie vysvědčení z roku 2007, dále fotografie Violet s kolem, zakoupeným z námi
vybraných peněz.
14
Projekt Adopce Afrika – školní projekt adopce na dálku
2) Klíčové kompetence a jejich rozpracování
2.1) Popis školního projektu – obecný
Každý rok jazyků pořádá sbírku peněz pro Violet. Žáci mohou odevzdat peníze
pokladníkovi třídy či třídnímu učiteli, sbírky se pravidelně účastní také učitelé a ostatní
pracovníci školy. Požadované sumy pro celoroční úhradu školného se tak pokaždé
podaří dosáhnout. Z přebytků peněz je hrazena preventivní lékařská prohlídka (zprávu
o zdravotním stavu dostáváme 1x ročně). Na škole těsně před uskutečněním samotné
sbírky proběhne vždy informační kampaň, kdy žáci 6. ročníků navštíví mladší spolužáky,
aby předali základní informace o projektu adopce na dálku a průběhu sbírky a sdělili
nejnovější zprávy o Violet. Do vybraných tříd zejména do 1. a 6. ročníku jsou tito žáci
zváni i na třídní schůzky, kde mají příležitost cíle projektu i novinky z Keni představit
také rodičům našich žáků.
3
Novinky o Violet lze sledovat tana nástěnkách školy (v
hlavní budově i na školičce) a na webových stránkách školy formou prezentací.
V posledních letech se při příležitosti
jarních třídních schůzek konají prodejní
jarmarky, na kterých jsou za symbolickou
cenu rodičům nabízeny výrobky našich
žáků. Výtěžek z tohoto prodeje je přičten
k obnosu, který pro Violet vybereme
v rámci sbírky.
Na 2. stupni se o předávání aktuálních
informací o projektu žákům starají
vyučující předmětů OV a VKZ, popř. třídní
učitelé. Žáci jsou odkázáni i na další
informační zdroje (např.
www.centrumnarovinu.cz) a pomáhají
přeložit dopisy z Keni a sestavit odpověď
v angličtině. Pomáhají doplňovat
informace do kroniky adopce, ve které se
již od samého počátku evidují všechny
dopisy, vysvědčení, lékařské zprávy i
zajímavosti s projektem spojené.
Konkrétní osud dívky, situace v rozvojové
Africe, tato témata lze dobře propojit
s učivem OV i jiných předmětů s cílem
podpořit kompetence ve smyslu RVP ZV.
3 Na obrázku čtveřice žákyň 6.A ve školním roce 2015/2016 u informační nástěnky s kronikou adopce.
14
Projekt Adopce Afrika – školní projekt adopce na dálku
2.2) Rozpracování klíčových kompetencí s uvedením příkladů jejich naplnění
v přímé výuce
2.2.1) KOMPETENCE K UČENÍ – Práce s informacemi; Propojování a využití vědomostí:
Žák aktivně využívá různé zdroje informací (internet, výpovědi osob, denní tisk, knihy
atd.), hodnotí důležitost a relevanci těchto zdrojů, aby uvedl získané poznatky do širších
souvislostí. Získané informace chápe včetně souvislostí a vysvětlí je (formuluje hlavní
myšlenku, vyjádří vlastními slovy obsah získaných informací i jejich význam).
Konkrétní příklad využití projektu k podpoře výuky: OV 8. roč.
UČIVO: Globální problémy lidstva
- vypracování prezentací na zadaná témata (přírodně podmíněné problémy: např.
nedostatek užitkové i pitné vody na Africkém kontinentu, přírodní katastrofy
povodně, tsunami; společensky podmíněné problémy: chudoba, nemoci a
úmrtnost dětí, politická nestabilita, negramotnost, rasismus, terorismus,
uprchlictví, absence fungujícího zdravotního a sociálního systému)
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY DLE ŠVP ZV:
Uvede některé globální problémy současnosti, popíše jejich hlavní příčiny a důsledky
pro život lidstva (zejména problém terorismu)
Uvede příkladem rozdíl mezi lokálním a globálním problémem
Svými slovy posoudí klady a zápory globalizace
Zamýšlí se nad možnými způsoby řešení lokálních a globálních problémů
2.2.2) KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – Analýza problému; Řešení problému:
Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich íčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností rozpozná účastníky
problému, posoudí příčinu a důsledky ze situace plynoucí, porovná s řešením
podobných problémů a určí, v čem se situace liší, na problém nahlíží z různých hledisek,
vytváří si představu řešení problému.
Konkrétní příklad využití projektu k podpoře výuky: OV 6. roč.
UČIVO: Rodinný život a základy finanční gramotnosti
14
Projekt Adopce Afrika – školní projekt adopce na dálku
- diskuse na téma funkce rodiny, úplná a neúplná rodina, náhradní rodinná péče,
rodinné finance, rozpočet rodiny porovnání typického rodinného a životního
stylu Čechů a Afričanů (možno použít videomateriály nadace Centra Narovinu,
které ukazují běžný život dětí adoptovaných i nezaopatřených, typické problémy
rodin, školy a podmínky pro výuku
4
)
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY DLE ŠVP ZV:
Uvědomuje si, proč a čím je rodina důležitá, chápe základní funkce rodiny
Vysvětlí význam náhradní rodičovské péče (rozlišuje mezi pojmem adopce x adopce
na dálku)
Vnímá hodnotu peněz - jednoduše sestaví rodinný rozpočet, porovná míru rodinných
příjmů a výdajů
Uvede příklady vlastnictví a objasní zásady jeho ochrany včetně ochrany duševního
vlastnictví
Příkladem doloží zbytné a nezbytné rodinné výdaje
Příkladem doloží vhodnost šetrnosti, uvede důsledky situací, kdy výdaje převyšují
příjmy rodiny
2.2.3) KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Práce s informacemi (výběr, třídění); Způsob
vyjadřování, ústní a písemný projev; Komunikace:
Žák vybírá a třídí informace použitelné pro svůj písemný projev, k získání potřebných
informací použije takové komunikační prostředky nebo technologie, které nejlépe
vyhovují situaci, používá pro to jednoznačná a výstižná pojmenování; staví souvislé a
přehledné věty a souvětí, informace uspořádá logicky, souvisle a uceleně, text náležitě
člení a upraví s ohledem na čtenáře - adresáta
Konkrétní příklad využití projektu k podpoře výuky: ČJ 6. roč.
UČIVO: Komunikační a slohová výchova Jednoduché komunikační žánry (Oznámení
x zpráva), Dopis osobní
- sepsání informačních oznámení o sbírce peněz do adopce na dálku, sepsání
zprávy o průběhu sbírky; sepsání osobního dopisu pro Violet (jako reakce na
poslední dopis z Keni), překlad dopisu od Violet do češtiny
5
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY DLE ŠVP ZV:
4 Doporučený zdroj videodokumentace o Keni: http://www.centrumnarovinu.cz/video/kena .
Zvláště působivý je dokument Keňa – Afrika očima dobrovolníka z této videosekce.
5 Použita fotografie jednoho z oznámení o pořádání sbírky, která byla vyvěšena na informačních
nástěnkách tříd.
14
Projekt Adopce Afrika – školní projekt adopce na dálku
V komunikaci užívá vhodné stylistické prostředky projevu mluveného a psaného
Uvede rozdíly mezi soukromým (osobním) a úředním dopisem, vyjmenuje části, které
dopis obsahuje, napíše osobní dopis
6
2.2.4) KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – Práce ve skupině (příprava, realizace,
sebereflexe a zpětná vazba):
Žáci si ve skupině rozdělí úlohy, domluví postup, naplánují dílčí úkoly, stanoví cíl,
rozvrhnou harmonogram práce, zajistí podmínky pro provedení práce. Při realizaci
svého úkolu spolupracují, po dokončení úkolu přijímají výsledek své práce jako skupina,
ocení vzájemnou spolupráci, chybu svou i druhých nekritizují, ale stanovují si postupy a
cíle pro sebezlepšení. Žáci přijímají zpětnou vazbu a pracují s jako s předpokladem
pro další práci.
Konkrétní příklad využití projektu k podpoře výuky: OV 7. roč.
UČIVO: Vztahy mezi lidmi a formy soužití
- vypracování prezentace a její realizace v rámci informační kampaně k podpoře
sbírky financí do adopce na dálku vypracování prezentace v Powerpointu,
zajištění doplňkových materiálů (kopie dopisů a vysvědčení z Keni, mapa Afriky,
fotografie apod.), představení projektu Adopce Afrika třídám za dohledu
6 Na 1. obrázku plakátek s výzvou k zapojení do sbírky pro Violet z roku 2014, na dalších obrázcích
dopis od Violet z března 2015 a překlad dopisu od žákyně 8. ročníku.
Drazí žáci!
Ahoj, jak se máte? Doufám, že dobře. Jaké je počasí v České Republice? Jak
vám to jde ve škole? Mně a rodině je velmi dobře. Tady v Keni prší a je tu hodně
zima. Normálně tu prší, i přestože je Štědrý den.
Jsem šťastná, že další rok skončil a zbývají mi jen dva roky studií. A co vy?
Už vám skončila škola? Byl to velmi rušný semestr, protože promoce jsou normálně
v listopadu pro ty, kteří skončili se studiemi a uspěli. Jsem nervózní teď při pomyšlení,
že i já si jednou obléknu slavnostní šaty a budu promovat. Bude to ten nejšťastnější
moment v mém životě. Byla bych ráda, kdybyste se mnou na tom obřadu byli. Opravdu
doufám, že vás v tento den uvidím. Vy máte promoce? Po jak dlouhé době studií a jak to
probíhá?
Moje rodina a já jsme vám velmi vděční za vánoční jídlo, které jste nám
poskytli. Moje mamka je velmi šťastná, nemůže se dočkat, uvaří a pozve rodinu a
přátelé na Vánoce. Opravdu vám moc děkuji za to, že podporujete moji stravu a vzdělání.
Opravdu pro v mém životě moc znamenáte. Pokračujte se stejným srdcem a všechno
nejlepší ve všem, co děláte. Nechejte kolovat mé pozdravy rodině a přátelům. Přeji veselé
Vánoce a šťastný Nový Rok.
Vaše věrná, Violet Adhiambo
Volný překlad z angličtiny: Lenka Holubovská, 8.B
14
Projekt Adopce Afrika – školní projekt adopce na dálku
vyučujících a rodičům na třídních schůzkách skupinová práce (2-3 žáci
prezentují 1 až 2x před jinou třídou či rodiči)
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY DLE ŠVP ZV:
Předchází konfliktům a neshodám se spolužáky, vhodně je řeší
Volí vhodné prostředky komunikace ve styku s ostatními lidmi
Hodnotí problematiku sociálních vztahů, chápe význam pojmu solidarita a na
příkladech aktuálního společenského a politického dění hodnotí společensky přínosné
postoje a jednání lidí (konkretizace výstupu – problematika chudoby afrických zemí,
propagace myšlenky solidarity s potřebnými)
7
7 Použity fotografie třídy 6.B , která prezentovala informace o projektu ve školním roce 20012/20013 a
posluchačů výkladu trojice prezentujících žákyň.
14
Projekt Adopce Afrika – školní projekt adopce na dálku
2.2.5) KOMPETENCE OBČANSKÁ Přijímání správných postojů (tolerance a respekt,
odmítání násilí, role pravidel):
Žák vyslechne názor druhých, představí svůj postoj, nezavrhuje jiný názor, vnímá a
kritizuje vžité stereotypy a předsudky, snaží se jich vyvarovat. Žák vnímá různé
možnosti řešení problémů a rozlišuje mezi způsoby asertivními a agresivními. Dle svých
možností pomáhá aktivně, slovem i činem.
Konkrétní příklad využití projektu k podpoře výuky: OV 6. roč.
UČIVO: Lidská práva - Úvod do lidských práv: podobnost lidí, základní lidská práva,
práva dětí, jejich ochrana, konflikt a jeho řešení
- práce s materiálem UHNCR v ČR Jacobův příběh
8
(dětský uprchlík z válkou
sužovaného Súdánu): četba příběhu, diskuse, vypracování otázek k textu,
posouzení z hlediska lidských práv (rozlišování mezi právem a přáním) s oporou
ve výňatku z Všeobecné deklarace lidských práv
Cíle aktivity: Pochopení abnormálních a vyčerpávajících podmínky, ve kterých žijí
uprchlické děti. Představení myšlenky, že uspokojení základních lidských potřeb je
vnímáno jako právo.
Očekávané výstupy aktivity - dovednosti: Procvičit se ve vyhledávání informací v
tištěném materiálu. Představit si život uprchlických dětí. Rozpoznat diskriminaci.
Zdokonalit se v týmové práci a ve schopnosti vyjednávat.
Očekávané výstupy aktivity hodnoty: Podporovat empatii prostřednictvím příběhu
o Jacobovi a diskuse o něm. Vést žáky k respektu k ostatním tím, že je seznámíte se
stylem života, který se diametrálně odlišuje od způsobu života jim vlastního.
Podporovat v žácích ochotu řešit problémy způsobem, kterým nenarušují práva
ostatních. Naučit žáky rozlišovat mezi tím, co jen chtějí, a tím, co doopravdy potřebují.
9
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY DLE ŠVP ZV:
Vyjmenuje a popíše některá základní lidská práva
Respektuje rovnost všech lidí
Uplatňuje svá práva a nepoškozuje práva druhých
8 Aktivita dostupná na http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/obecne/zapojte-se/rikejte-o-nas-
ostatnim/vzdelavaci-zdroje-pro-ucitele/vyukove-moduly/obcanska-vychova/plan-vyuky-vek-9-11-let.html .
9 Citace z http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/obecne/zapojte-se/rikejte-o-nas-ostatnim/vzdelavaci-
zdroje-pro-ucitele/vyukove-moduly/obcanska-vychova/plan-vyuky-vek-9-11-let.html
14
Projekt Adopce Afrika – školní projekt adopce na dálku
2.2.6) KOMPETENCE PRACOVNÍ – Plánování, provedení a hodnocení práce
Žák svou práci plánuje, časově rozvrhne, svůj postup kontroluje, dodržuje stanovená
pravidla, sám a se spolužáky zhodnotí výsledek práce své i druhých.
Konkrétní příklad využití projektu k podpoře výuky: viz bod 1) Kompetence k učení; 4)
Kompetence sociální a personální; Dále – téma Afriky jako inspirace pro VV a
10
10 Použita fotografie afrických masek žáků 9. ročníku 2013/2014 a výrobků žáků 2. stupně do
charitativního prodeje (keramika, dárkové kartičky, záložky).
14
Projekt Adopce Afrika – školní projekt adopce na dálku
Závěr:
Pro dobré odezvy na pořádání každoroční sbírky do adopce na dálku se plánuje
s charitativními projekty v podobném duchu pokračovat i do budoucna. Violet čeká
jen krátká doba k dostudování vysoké školy a záhy tedy nastane situace, kdy budeme
rozhodovat o použití přebytků peněz a o adopci jiného potřeného dítěte. Violet již
ukončila 1. etapu svého vysokoškolského studia a úspěšně absolvovala postupovou
zkoušku (tzv. „malou státnici“)
11
a čeká ji poslední rok studia oboru sociologie. Ve svých
dopisech vyjadřuje přání studium úspěšně zvládnout a pracovat jako humanitární nebo
sociální pracovník pro svou komunitu. Za pomoc, které se z naší strany dostává,
nezapomene nikdy s úctou poděkovat. My na oplátku přejeme hodně studijních
úspěchů i štěstí v osobním životě, v neposlední řadě také úspěšný vstup do profesního
života, ve kterém si zvolila jako náplň své práce pomoc potřebným, možná také proto, že
i jí samé se této pomoci dostalo.
Pro finální rozhodnutí o dalším pokračování projektu bude vyhlášeno referendum, kdy
po předložení návrhů, kam peníze nadále směřovat, proběhne hlasování pro jednotlivé
možnosti, svůj hlas bude moci odevzdat každý, tedy žáci i pracovníci školy.
11 Viz obrázek s Violet ve slavnostním taláru a vysvědčením.
14
Projekt Adopce Afrika – školní projekt adopce na dálku
Zdroje informací a citované zdroje:
Informace na nástěnce webu ZŠ jazyků Karlovy Vary: https://jazkvary.edupage.org
ŠVP ZŠ jazyků Karlovy Vary: http://www.jazkvary.cz/mod/resource/view.php?id=48
RVP ZV: http://www.nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky:
http://www.unhcr-centraleurope.org/cz
Centrum Narovinu: www.centrumnarovinu.cz