Domů

Pracovní pozice učitelů k adopci

:Celkem: 21 učitelů
Číslo pracovní pozice učitele: 10001
Vedu 30 nejmladších dětí ve věku 3. až 4. roky. Používáme principy metody Montessori. U nejmladších dětí jde především o hru, nácvik základních hygienických návyků a vedení k samostatnosti v oblékání, při jídle atd. Děti si samostatně nebo ve skupinkách hrají, hodně jsou venku a využívají dětské hřiště, navazují sociální kontakty a učí se řešit své konflikty s ostatními dětmi nenásilnou cestou – učí se fungovat ve skupině, vyjadřovat své pocity, rozvíjí motoriku … V dětech je rozvíjena především zvídavost a radost z učení.
Číslo pracovní pozice učitele: 10002
Vedu 30 dětí ve věku 4. až 5. let. Používáme metodu Montessori. Děti si samostatně nebo ve skupinkách hrají s Montessori pomůckami, které jsme si sami vyrobili nebo nám je poslali děti z České republiky. Všechno si procvičíme na vlastní kůži. V dětech je tak rozvíjena zvídavost a radost z učení. Věnujeme se celkovému rozvoji dítěte – složce pohybové, rozumové, emoční i rozvoji zdravého sebevědomí a vytváření zdravých sociálních vztahů.
Číslo pracovní pozice učitele: 10003
Starám se o předškolní děti ve věku 5. až 6. let. Používáme metodu Montessori. Děti si samostatně nebo ve skupinkách hrají s Montessori pomůckami, které jsme si sami vyrobili nebo nám je poslaly děti z České republiky. Děti už se v prostředí školky pohybují již zcela sebevědomě a bez problémů – samostatně zvládají návyky spolužití ve skupině a režim dne. Intenzivně se věnují učení ve všech oblastech – jazyková výchova, matematická příprava, pohybová a výtvarná výchova… Vzájemně si pomáhají a často přebírají roli „učitele“ a vedou některé z aktivit pro ostatní děti. Pracují s počítačem a připravují se na vstup do školních lavic. Při nástupu na základní školu už většina dětí velmi dobře ovládá angličtinu a umí číst a psát.

Učitel/ka 1. třídy ZŠ

Není adoptována
Číslo pracovní pozice učitele: 10004
Děti v první třídě sedí ve skupinkách kolem kulatých stolečků. Nepoužíváme známky, ale verbální hodnocení. Děti se neporovnávají mezi sebou, ale se svými vlastními pokroky. Důležité je nenásilné, respektující prostředí radosti z učení a podpory. Často se učíme venku prakticky, používáme pracovní listy a hrajeme různé hry na procvičení teorie a získání důležitých kompetencí. Hodně zpíváme, tančíme a tvoříme. Naše třída je vyzdobena obrázky a výtvory, které děti vytvořily.

Učitel/ka 2. třídy ZŠ

Není adoptována
Číslo pracovní pozice učitele: 10005
Děti ve druhé třídě sedí ve skupinkách kolem kulatých stolečků. Důležité je nenásilné, respektující prostředí radosti z učení a podpory. Často se učíme venku prakticky, používáme pracovní listy a hrajeme různé hry na procvičení teorie a získání důležitých kompetencí. Děti už zvládají komunikaci v angličtině a dělají velké pokroky hlavně ve čtení, psaní a počítání. Ale těší se i na hodiny v počítačové učebně, na hry venku, poznávání prostředí kolem nás na procházkách i oblíbené zpívání a tancování.

Učitel/ka 3. třídy ZŠ

Není adoptována
Číslo pracovní pozice učitele: 10006
Děti ve třetí třídě sedí ve skupinkách kolem kulatých stolečků. Důležité je nenásilné, respektující prostředí radosti z učení a podpory. Často se učíme venku prakticky, používáme pracovní listy a hrajeme různé hry na procvičení teorie a získání důležitých kompetencí. Děti už se učí všechny běžné předměty prvního stupně, ale těší se i na hodiny v počítačové učebně, na hry venku, poznávání prostředí kolem nás na procházkách i stále oblíbené zpívání a tancování. Na konci třetí třídy se dělají testy ze všech získaných kompetencí, protože od čtvrté třídy už se začnou střídat učitelé jednotlivých předmětů. Stále klademe důraz na, pro děti srozumitelné, verbální hodnocení a neporovnávání dětí mezi sebou. Snažíme se dosáhnout toho, aby dítě umělo zhodnotit svůj pokrok samo. Takže jako učitel musím zvládat pokládat správné otázky a umožnit dětem hledat odpovědi.

Učitel/ka 4. třídy ZŠ

Není adoptována
Číslo pracovní pozice učitele: 10007
Děti ve čtvrté třídě už sedí v lavicích a nároky ve všech předmětech se zvyšují – děti musí zvládnout mnohem více látky. Stále je mimořádně důležité nenásilné, respektující prostředí radosti z učení. Stále se často učíme venku prakticky, využíváme i TV místnost a videoprojektor, využíváme školní knihovnu a také počítačovou učebnu. Střídání učitelů učí děti si zvykat na odlišné přístupy a nároky učitelů. Děti už se v celém areálu pohybují samostatně a většinou zvládají i mezi sebou řešit konflikty nenásilně. Velký důraz klademe na spolupráci a vzájemnou pomoc místo soupeření. Učíme děti i schopnosti vyjadřovat své pocity, potřeby a navrhovat řešení. Vytváření společných pravidel společně už je zcela běžné a děti se učí vzájemně hledat spravedlivá a nenásilná řešení, pokud někdo společná pravidla nezvládá dodržovat. Jako třídní učitel se snažím je v tomto procesu plně podporovat a být pro ně opěrným bodem.

Učitel/ka 5. třídy ZŠ

Není adoptována
Číslo pracovní pozice učitele: 10008
Děti v páté třídě už mají hodně učení ve všech předmětech a začíná být přítomné téma závěrečných zkoušek, které budou skládat na konci osmé třídy. Nároky všech učitelů se zvyšují a téma úspěchu je i z rodin silnější. Proto je mimořádně důležité nenásilné, respektující prostředí a zdravá sebedůvěra dětí. Díky podporované spolupráci si děti vzájemně pomáhají, což je pro učitele ideální prostředí. Stále se snažíme učit prakticky, aby děti látku chápaly a nejen opakovaly informace. Jako třídní učitel se snažím je v celém procesu učení plně podporovat a být pro ně opěrným bodem při řešení všech situací vznikajících mezi žáky, i s různými učiteli. A také s tématy, se kterými přicházejí ze svých domovů a se kterými se často svěřují. V tomto věku už často výrazně vnímají rozdíl v nenásilném přístupu dospělých v Ostrově Naděje a v často násilných vztazích ve svých domovech.

Učitel/ka 6. třídy ZŠ

Není adoptována
Číslo pracovní pozice učitele: 10009
Děti v šesté třídě už mají hodně učení ve všech předmětech a je přítomné téma závěrečných zkoušek, které budou skládat na konci osmé třídy. Nároky všech učitelů se zvyšují a téma úspěchu je i z rodin silnější. Proto je mimořádně důležité nenásilné, respektující prostředí a zdravá sebedůvěra dětí. Díky podporované spolupráci si děti vzájemně pomáhají, což je pro učitele ideální prostředí. Stále se snažíme učit prakticky, aby děti látku chápaly a nejen opakovaly informace. Žáci už aktivně a samostatně využívají jak školní knihovnu, tak i počítačovou učebnu. Mají své povinnosti i v rámci školní jídelny a začínají si uvědomovat i to, že jsou příkladem pro mladší žáky. Jako třídní učitel se snažím je v celém procesu učení plně podporovat a být pro ně opěrným bodem při řešení všech situací vznikajících mezi žáky, s různými učiteli, ale i s tématy, které si přinášejí ze svých domovů a se kterými se často svěřují. V tomto věku už často výrazně vnímají rozdíl v nenásilném přístupu dospělých v Ostrově Naděje a v často násilných vztazích ve svých domovech.

Učitel/ka 7. třídy ZŠ

Není adoptována
Číslo pracovní pozice učitele: 10010
Děti v sedmé třídě mají opravdu hodně učení ve všech předmětech a je velmi přítomné téma závěrečných zkoušek, které budou skládat na konci osmé třídy. Nároky všech učitelů jsou vysoké. Proto je mimořádně důležité nenásilné, respektující prostředí a zdravá sebedůvěra dětí. Díky podporované spolupráci si děti vzájemně pomáhají, což je pro učitele ideální prostředí. Stále se snažíme učit prakticky, aby děti látku chápaly a nejen opakovaly informace. Žáci už aktivně a samostatně využívají jak školní knihovnu, tak i počítačovou učebnu. Mají své povinnosti i v rámci školní jídelny a uvědomují si to, že jsou příkladem pro mladší žáky. Jako třídní učitel se snažím je v celém procesu učení plně podporovat a být pro ně opěrným bodem při řešení všech situací vznikajících mezi žáky, s různými učiteli, ale i s tématy, se kterými přicházejí ze svých domovů a se kterými se často svěřují. V tomto věku už často výrazně vnímají rozdíl v nenásilném přístupu dospělých v Ostrově Naděje a v často násilných vztazích ve svých domovech. Především dívky mají spoustu témat spojených s dospíváním a většinou jsou učitelé Ostrova Naděje jejich častou volbou komu se svěřit a hledat u nich pomoc. V Ostrově Naděje se tak věnujeme i sexuální výchově a tématům osobního rozvoje.

Učitel/ka 8. třídy ZŠ

Není adoptována
Číslo pracovní pozice učitele: 10011
V osmé třídě žáci skládají závěrečné celostátní srovnávací zkoušky (KCPE). Snažíme se proto maximálně je podpořit a procvičit všechny potřebné vědomosti a zároveň podpořit i jejich sebedůvěru, aby ten tlak ze společnosti zvládli co nejlépe i psychicky. Žáci aktivně a samostatně využívají k přípravě školní knihovnu a počítačovou učebnu. V Ostrově Naděje se tak věnujeme i sexuální výchově a tématům osobního rozvoje. Především dívky mají spoustu témat spojených s dospíváním a většinou jsou učitelé Ostrova Naděje jejich častou volbou komu se svěřit a hledat u nich pomoc.
Číslo pracovní pozice učitele: 20001
Starám se o chod základní školy, což zahrnuje spoustu administrativy a také práci s lidmi – starám se o celý tým učitelů, řeším provozní záležitosti s vedením celého projektu Ostrova Naděje, zastupuji školu na schůzkách s lokálními autoritami Ministerstva školství a na pravidelných setkání ředitelů škol v naší oblasti. Učím také některé předměty na druhém stupni.
Číslo pracovní pozice učitele: 30001
• Svahilština je vedle angličtiny oficiálním jazykem v Keni. Proto je důležité dobře ji ovládat. V našich hodinách používáme oficiální učebnice a také čteme beletrii a poezii i knihy s aktuálními světovými tématy. Předmět se skládá ze tří částí: psaní, gramatika a literatura. V předmětu také hodně diskutujeme, což rozvíjí jazykové dovednosti a tříbí myšlenky.

• Předmět historie připravuje studenty na budoucnost tím, že je učí o minulosti. Učíme se i o tématech jako je keňská historie a vláda, světová historie a řízení států. Když studenti znají roli občanů a svých zastupitelů, svá práva a svobody, tak to v nich může vzbudit hrdost a patriotismus. Studenti si do hodin připravují vlastní prezentace.
Číslo pracovní pozice učitele: 30002
Angličtina je vedle svahilštiny oficiálním jazykem v Keni a zároveň je jazykem globálním. Pro efektivní komunikaci je velmi důležité dobře ovládat slovní zásobu a gramatiku. V hodinách používáme oficiální učebnice a zároveň podporujeme studenty, aby chodili do knihovny, kde je mnoho zajímavých knih. Čtení pomáhá otevírat mysl široké škále informací a znalostí.
Číslo pracovní pozice učitele: 30003
• V hodinách biologie se studenti učí o zvířatech, rostlinách i lidském těle. Učí se, jak pečovat o své okolí, porozumí tomu, jak funguje jejich tělo a jak se o něj starat. V některých hodinách studenti pracují ve skupinách na vlastních projektech.

• V hodinách zemědělství se studenti učí, jak pečovat o zvířata a jak pěstovat různé plodiny v rovníkové Africe. Učíme se, jak efektivně pracovat s půdou a s vodními zdroji. Tento předmět má velký praktický potenciál přímo na naší farmě, protože pokud se nám povede vést farmu co nejefektivněji, zvýšíme tím její produkci. Některé hodiny tak jsou praktická cvičení na školní farmě, kde pěstujeme zeleninu a ovocné stromy. K Ostrovu Naděje patří také rybí farma, kde také probíhá praktická výuka.
Číslo pracovní pozice učitele: 30004
• V hodinách chemie se studenti nezabývají jen teorií, jako je např. periodická tabulka prvků, ale používáme chemickou laboratoř pro různé experimenty, které studenty moc baví. Chemie je praktický předmět, který umožňuje studentům názorně předvést teoretické koncepty v laboratoři a tím lze teorii lépe porozumět. Mluvíme také o roli chemie v různých průmyslových odvětvích i v našich životech.

• Teorii fyziky prakticky procvičujeme, když studenti pracují na různých projektech. Používáme také laboratoř k různým pokusům. Studenti se účastní se svými projekty soutěží mezi školami.
Číslo pracovní pozice učitele: 30005
Matematika je jedním z nejdůležitějších předmětů. Je to základ pro všechny další vědní obory. Je to zároveň na pomůcky jednoduchý předmět, protože nejsou potřeba drahé výukové pomůcky, člověk potřebuje jen tužku a papír. Aby výuka nebyla nudná, občas využíváme speciální výukové programy v počítačové učebně.
Číslo pracovní pozice učitele: 30007
Studenti se v hodinách naučí základy ekonomie a světového obchodu. Studenti také pracují na vlastních projektech. Podnikání je živá věda, zahrnuje aktivity, které jsou kolem nás a pomáhá nám pochopit, jak funguje svět. Předmět vybavuje studenty znalostmi jak začít vlastní podnikání a jak takové podnikání dále řídit.
Číslo pracovní pozice učitele: 30008
Učení zeměpisu zahrnuje mnoho praktické práce. Bereme studenty mimo školu na terénní cvičení, díky čemuž se mohou dozvědět daleko více. V hodinách zeměpisu studenti využijí dovednosti jako je pozorování, interpretace a analýza dat z terénu. Zeměpis učí studenty mít pozitivní vztah k životnímu prostředí, protože zahrnuje studium o Zemi jako domovu lidstva.
Číslo pracovní pozice učitele: 30009
Náboženství je povinným předmětem v osnovách. Studenti si musí vybrat jedno náboženství a to studovat do detailu. Studium náboženství umožňuje studentům vybudovat si etické a morální hodnoty, buduje zodpovědnost k sobě i ke svému okolí. Snažíme se vyučovat tak, aby si studenti především kladli otázky kolem těchto témat a hledali na ně své odpovědi.