Domů

ETICKÝ KODEX

Jednejte s lidmi tak, jak chcete, aby oni jednali s vámi.

1. Obecná platnost

1.1. Vycházíme ze základních lidských potřeb (touha po štěstí, smyslu, překonání bolesti a utrpení, naplněném životě…) a základních lidských hodnot (spravedlnost, pravda, láska, pokora, soucit, odpuštění, usmíření, tolerance, solidarita, svoboda, zodpovědnost, poctivost…).

Respektování těchto hodnot pro nás představuje běžný způsob života, což vyžaduje trvalé úsilí. Udržení nejvyšších standardů jednání je otázkou naší osobní cti.

1.2. Dnešní celosvětová společnost je již natolik globálně provázaná a vzájemně na sobě závislá, že problémy v jedné části světa se přímo či nepřímo dotýkají lidí žijících v jiných koutech světa.

Přijímáme zodpovědnost za svoje činy a jejich dopady z globálního hlediska.

2. Spravedlnost a čestnost

2.1. Jednáme čestně a spravedlivě.

Věříme, že je to správné a z dlouhodobé perspektivy rentabilní.

2.2. Respektujeme platné zákony a nařízení zemí, ve kterých působíme.

2.3. Nevyvíjíme žádné aktivity, které by bylo možné označit jako korupční ani se do takových činností žádným způsobem nezapojujeme.

3. Ekonomika a finance

3.1. Máme-li tu výsadu, že patříme mezi bohatou menšinu v rámci celosvětové společnosti, považujeme za svou odpovědnost své bohatství sdílet s těmi, jejichž životní možnosti jsou, především z ekonomických a sociálních důvodů, omezené.

3.2. Usilujeme o propojení ekonomicky ziskových činností a solidarity s lidmi, kteří potřebují pomoc a podporu.

3.3. Chováme se zodpovědně vůči těm, kterým se snažíme pomoci, i vůči těm, kdo nás podporují.

3.4. Zavazujeme se vynakládat veškeré finanční a materiální prostředky pouze a co nejúčelněji na naplňování poslání a cílů sdružení.

3.5. Jsme rozhodnuti nepřijímat finanční ani jakékoliv jiné dary od fyzických či právnických osob, o kterých víme, že jednají v rozporu s morálními hodnotami, porušují platné zákony a nebo provádějí činnosti, které jsou v rozporu s posláním a cíli Centra Narovinu.

4. Mentální směr

4.1 Současná společnost disponuje vysokou mírou inteligence a zároveň je na ní a jejích fantastických výtvorech přímo závislá. Inteligenci, stejně tak jako další duševní obdaření, lze využívat pozitivně či negativně.

Hledáme způsoby jak rozvíjet a využívat inteligenci a duševní schopnosti pozitivním směrem. Rozvíjíme poznání podporující život a rozvoj.

5. Svoboda a respekt

5.1. Každý člověk touží po naplnění svých potřeb, po štěstí a spokojenosti.

Uznáváme právo každého člověka usilovat o šťastný život za použití eticky správných prostředků.

5.2. Přejeme druhým lidem takové dobro, o jaké usilujeme sami pro sebe.

5.3. Máme respekt ke svobodě druhých lidí v každé oblasti. Plně uznáváme rovnost všech lidí a právo každého spolupracovníka na svobodu vyznání a přesvědčení.

5.4. Uznáváme etnickou a kulturní rozdílnost ve společnostech, kde pracujeme, a bereme při tom v úvahu individuální, rodinné, skupinové a komunitní odlišnosti. Respektujeme různorodost.

5.5. Prospěch jednoho člověka nebo skupiny nikdy nesmí být založen na újmě jiného člověka nebo skupiny.

Odmítáme manipulaci, agresi, násilí či zneužívání v jakékoliv formě.

5.6. Podporujeme spolupráci a využívání rozmanitých přístupů a názorů, které přispívají k naplňování pozitivních cílů.

5.7. Očekáváme a vyžadujeme osobní iniciativu, aktivitu a zodpovědnost u všech našich spolupracovníků.

5.8. Jsme otevřenou skupinou, odmítáme předsudky a diskriminaci.

Každý má možnost se přidat a zapojit dle svých možností a osobního rozhodnutí.

6. Sdílení

6.1. Jsme přesvědčeni, že pomoc či služba ostatním je velice účinný způsob, jak dosáhnout vlastního štěstí. Dávat je užitečnější než přijímat.

6.2. Věříme, že sdílení vlastního bohatství, ať hmotného, duševního či duchovního, nepovede k chudobě dárce. Naopak jsme zjistili, že podpora lidí v nouzi náš vlastní život obohacuje.

6.3. Sdílet znamená, že se obdarováváme navzájem. „Dárce“ i „příjemce“ dává i přijímá současně. Tato výměna může probíhat na rovině hmotné, psychické i duchovní.

6.4. Nezastáváme sebestředné postoje, které vedou ke shromažďování majetku, k vykořisťování a k vytváření vztahů závislosti a podřízenosti.

Nevyužíváme druhé lidi k osobnímu prospěchu. Usilujeme o to, abychom byli sami prospěšní druhým.

6.5. Základním kritériem rozdělování pomoci je míra potřebnosti a vlastní aktivita příjemců. Snažíme se o vzájemnost, rovnocennou spolupráci a směřujeme k trvalé udržitelnosti a samostatnosti všech projektů.

6.6. Podpora není vázána na vztah příjemců k určitému politickému nebo náboženskému vyznání.

Dodržujeme nestrannost a rovný přístup.

7. Pracovní vztahy

7.1. Základem našich pracovních vztahů je čestnost, upřímnost, otevřená komunikace a vzájemná důvěra.

Těmito hodnotami se proto řídí naše jednání.

7.2. Při své práci jednáme v souladu s cíli a záměry Centra Narovinu.

Činíme tak kompetentně a k dosahování cílů sdružení efektivně využíváme všech svých možností a zdrojů v rámci svých pracovních závazků.

7.3. Pečujeme o veškeré naše zdroje konstruktivním a efektivním způsobem. Nedopustíme, aby byly využívány k osobním zájmům nebo jinak zneužity.

7.4. Jsme přesvědčeni, že dobrá komunikace o společných záležitostech podporuje tvůrčí prostředí vedoucí k vysoké úrovni výkonu a k úspěchu.

Jsme vždy přístupní názorům druhých a vnímaví k jejich potřebám. Jsme ochotní společně řešit konflikty a hledat optimální řešení.

7.5. Dodržujeme důvěrnost a ochranu informací v souladu s platnými normami.

8. Praktické uplatnění etického kodexu

8.1 Chování v souladu s etickým kodexem Centra Narovinu je povinné.

Členové Centra Narovinu, zaměstnanci, spolupracovníci a realizátoři jeho projektů usilují o dodržování zásad uvedených v tomto kodexu.

8.2 Porušení etického kodexu může mít za následek zahájení disciplinárního řízení, okamžité vyloučení nebo jiná nutná opatření.

8.3 Rada Centra Narovinu je zodpovědná za dohled nad dodržováním tohoto kodexu a přezkoumání případných porušení.