Domů

Voda pro Kauti

Oblast Kauti leží asi 80 km jihozápadně od hlavního města Nairobi a má rozlohu zhruba 15 km2. Žije zde okolo 30 000 lidí, kteří se živí výhradně zemědělstvím a jsou zcela závislí na přírodních zdrojích pitné vody. Kauti jsme poprvé navštívili v roce 2002, když byla místní základní škola Kauti Primary School zahrnuta do projektu Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku.

Obrázek dětí a žen vlekoucích do pozdních nočních hodin z mnohakilometrových vzdáleností těžké barely s vodou byl pro nás natolik silným zážitkem, že jsme se rozhodli katastrofální situaci v zásobování vodou vyřešit. Tak vznikl projekt „Voda pro Kauti“, jehož cílem bylo nashromáždit finanční zdroje na sanaci vody v oblasti, usnadnit lidem přístup k vodě a zlepšit čistotu vody pitné, což by výrazně zkvalitnilo život místních obyvatel - zvýšila by se zemědělská produkce a klesla míra ohrožení obyvatelstva hladem. Kvalitnější voda by navíc snížila nemocnost a poměrně vysokou úmrtnost v této části země.

První fáze projektu

Realizace projektu začala 6. září 2010 za účasti keňské firmy Mooni Contractors a pod odborným dohledem firmy Poyry s.r.o. z Brna. První fáze, zahrnující sanaci stávajících vývěrů podzemní vody, zachycení dešťových vod v areálu Kauti Primary School a zachycení dešťových vod ze střech farmy, byla dokončena na přelomu října a listopadu 2010.

Na projektu se aktivně podíleli členové místní komunity, kteří prováděli zemní práce a zdarma asistovali při montáži. Součástí projektu bylo i proškolení místních obyvatel zástupci vodohospodářské firmy z ČR, aby byla zajištěna jeho udržitelnost v budoucnu a rozšíření na další místa.

Zároveň proběhl hydrogeologický průzkum nutný pro vyhloubení hydrovrtu, další naplánované fáze projektu navazující na již započaté sanační práce u dalších vytipovaných vývěrů.

Druhá fáze projektu

V roce 2011 přešel projekt do druhé fáze, v rámci níž bylo provedeno několik opatření zlepšujících přístup obyvatel k vodním zdrojům:

  • provedení vrtu v Kauti Primary School (dále KPS) jako trvalého zdroje vody bez bezprostředního vlivu klimatických výkyvů, ověření jeho vydatnosti a kvality vody na základě hydrogeologického průzkumu z roku 2010;
  • návrh a realizace způsobu čerpání, akumulace a distribuce vody;
  • zachycení a zabezpečení stávajícího vývěru vody a zřízení odběrného místa poblíž vývěru v Muthala Primary School (dále MPS);
  • monitoring opatření přijatých v roce 2010.

Třetí fáze projektu

V roce 2012 započala třetí fáze projektu - vybudování závlahového systému pro oblast Katitu – Kauti za účelem zadržení části dešťových průtoků vody v Kwamuthukya, přítoku řeky Thwake, akumulace a dopravy vody do vzdálenější a výškově nevýhodně položené oblasti. Projekt neřeší problém nedostatku vody pro potřeby zemědělství v období sucha, měl by se ale stát jakýmsi vzorem, jak přívalovou vodu, které je v období dešťů dostatek, zadržet v krajině a využít později. Hlavní stavební konstrukce a  montáže zajistila specializovaná firma, výkopové a pomocné práce pak přímo místní komunita. Ta rovněž definovala oblast, jež by měla být v dosahu závlahového systému. Po vybudování jednotlivých distribučních větví by měl systém pokrývat až 100 hektarů malých terasovitých políček. Pro transport vody do zásobované oblasti bylo položeno potrubí: od hráze k hlavnímu tanku 698 m, od hlavního tanku po druhý zásobní tank 947 m a souběžně s ním i distribuční potrubí v délce 550 m, na němž bylo osazeno 5 odboček pro vlastní distribuci k jednotlivým farmám.

Společně se zbudováním závlahového systému byla provedena sanace vývěru poblíž Yanzonga primary school. Sanace byla původně plánována už na rok 2011, tehdy se však nepodařilo včas získat souhlas jednoho z  vlastníků pozemků, přes který mělo potrubí vést. Vývěr Yanzonga se i tak stal celoročně využívaným zdrojem vody a komunita ve spolupráci se školou nakonec potřebný souhlas získala. Po technických konzultacích a  odsouhlasení českou stranou bylo i v případě tohoto vývěru provedení projektu záležitostí místních obyvatel bez nutnosti zapojit do realizace odborného dodavatele. Místo vývěru bylo postupně zahloubeno a uzavřeno do betonové jímky, ve které se voda akumuluje, odtéká potrubím do zásobního tanku a  odtud gravitačně do dvou distribučních míst, z nichž jedno je u hlavní veřejné cesty a druhé v areálu školy. Podařilo se rovněž zbudovat systém sběru dešťových vod na dalších třech školách, a to s využitím tanků z  KPS. Škola v roce 2012 disponovala dvěma nezávislými zdroji vody přímo v areálu - 10 tanky na dešťovou vodu (každým o objemu 50 000 l) a vrtem s vydatností převyšující spotřebu. Proto se komunita dohodla s vedením KPS, že část tanků bude dána k dispozici školám, které žádný vodní zdroj nemají. Nakonec bylo přemístěno šest tanků: dva do školy Kauti Secondary School, dva do Kikombi Secondary School a dva do St. Vincent Secondary School v Imilini.

Teprve čas ukáže, nakolik byly předpoklady z roku 2012 naplněny, zda byly práce provedeny kvalitně a nakolik budou místní farmáři závlahový systém skutečně využívat. Lze ale konstatovat, že veškerá opatření, jež byla realizována v předchozích letech, jsou funkční, prospěšná a plně využívaná, a to mnohdy i lidmi ze vzdálenějšího okolí.

Pokračování projektu

V blízké budoucnosti nepočítáme se zahájením žádné další fáze projektu Voda pro Kauti. Monitorujeme současný stav a komunikujeme s místní komunitou ve snaze zajistit a zlepšit fungování projektu tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a pro obyvatele Kauti maximálně přínosný.

» Voda pro Kauti 2012 – závěrečná zpráva

» Voda pro Kauti 2011

» Prezentace Voda pro Kauti (PowerPoint, 29 MB) (PDF, 15MB)
fotogalerie