Domů

Podrobnější informace k programu Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku

„Adoptivní rodič“, jímž se může stát jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma, zasílá prostřednictvím naší organizace finanční částku určenou na vzdělávání jednoho konkrétního dítěte. Částka pokrývá školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je 12 měsíců. Poskytnutá finanční podpora zpřístupní vybranému dítěti vzdělání, a tím mu dá naději na budoucnost v životních podmínkách, jež jsou běžné jinde ve světě.

Adoptivní rodina“ je po dobu trvání adopce pravidelně 3x za rok informována o tom, jak si dítě ve škole vede. Vždy přibližně 2 měsíce po ukončení školního období (tedy v lednu, červnu a říjnu) dostanete vysvědčení, dopis a fotografii dítěte. S  dítětem si můžete dopisovat, vyměňovat si fotografie, posílat mu menší dárky a v rámci možností je i navštívit.

Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku je mnohem více než pouhá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými kulturami.

Školský systém v Keni

Keňský školský systém je velmi podobný našemu – děti mohou od 3 let chodit do mateřské školy, do 1. třídy nastupují v 6 letech a končí 8. třídou. Na konci 8. třídy skládají zkoušky a mohou pokračovat ve studiu na škole střední, podobné našemu gymnáziu nebo učilišti. Střední školy v Keni jsou většinou internátní a stejně jako u nás čtyřleté. Po složení závěrečných zkoušek, jež jsou obdobou naší maturity, se studenti mohou hlásit na college, tj. vyšší odborné školy s konkrétním zaměřením (administrativa, IT, zdravotnictví, učitelství apod.), anebo na univerzity.

V našem programu najdete děti od 3 let až po studenty vyšších škol či univerzit

Školní rok v Keni začíná v lednu a je rozdělen do tří školních období - trimestrů ( 2 x 3,5 a 3 měsíce), mezi nimiž jsou prázdniny. „Adoptované“ dítě může nastoupit do školy vždy pouze na začátku školního období, tedy v lednu, v květnu nebo v září. Po skončení trimestru vystaví škola dítěti „vysvědčení“, které „adoptivní rodič“ následně obdrží společně s dopisem od dítěte a jeho fotografií.

Děti v mateřských školách

Podporu potřebují i děti předškolního věku, protože v Keni je školka velice zásadní přípravou na základní školu, a to především proto, že na základních školách se vyučuje v angličtině a umět jen kmenový jazyk dítěti nestačí. Z některých mateřských škol si děti dokonce odnášejí vysvědčení.

Děti na základních školách

Od ledna 2003, kdy se v Keni změnila vláda, je základní vzdělání bezplatné. Děti ve státních školách tedy školné neplatí, musí si nicméně dál hradit učebnice a školní uniformu a platit škole poplatek a příspěvek na zkoušky, což si hodně rodin nemůže dovolit. Rozhodli jsme se, že i v případě dětí, které navštěvují státní školy a školné jako takové mají zdarma, budeme do Keni posílat stále stejnou částku a peníze využívat k nákupu dalších věcí, které děti potřebují - vedle učebnic, školních pomůcek a školní uniformy dětem pořizujeme např. sportovní oblečení a obuv, slovníky, matrace, deky, moskytiéry, vánoční jídlo apod. Zkrátka peníze, které pro děti posíláte, se opravdu snažíme využít co nejlépe.

Státní školy v Keni jsou přeplněné a mají málo finančních prostředků, a tak často bývají méně kvalitní. Proto podporujeme i děti na soukromých školách, které mají lepší úroveň a před změnou vlády jako jediné umožňovaly dětem z chudších poměrů získat vzdělání (školy navštěvovali i neplatící sirotci a chudé rodiny platily školné podle svých finančních možností).

Na konci posledního ročníku základní školy, tj. v 8. třídě, skládají děti „Celostátní srovnávací zkoušky základního vzdělání“ (Kenyan Certificate of Primary Education). Zkoušky jsou jednotné pro všechny školy v Keni a jejich výsledky jsou zpracovávány a vyhodnocovány státem. Tento proces je značně zdlouhavý, protože v Keni je velké množství škol i v odlehlých oblastech, ne všude je možné testy zpracovávat elektronicky apod., takže hodnocení děti dostanou většinou až na přelomu ledna a února následujícího roku. Na základě dosažených výsledků mohou pak žádat o přijetí na konkrétní střední školu. Většina základních škol nevystavuje na konci 8. třídy dětem vysvědčení, o něco později však „adoptivní rodič“ obdrží tzv. „Result Slip“, tj. výsledky celostátních zkoušek.

Děti na středních školách

Na střední školy jsou děti přijímány na základě výsledků „Celostátní srovnávací zkoušky základního vzdělání“. Většinou samozřejmě platí pravidlo: čím lepší výsledky, tím lepší (a zpravidla i levnější) střední škola. Dítě požádá o přijetí na co nejlepší školu, jejíž podmínky pro přijetí splňuje, a čeká, zda bude přijato. Dostane-li zamítavou odpověď, osloví další školu atd. 1. trimestr 1. ročníku střední školy nezačíná v lednu, ale až v únoru nebo březnu, a děti mají možnost nastoupit na školu i o něco později. Informaci, zda dítě pokračuje ve studiu na střední škole (a konkrétně na jaké), proto obvykle podáváme „adoptivním rodičům“ až koncem února.

Není-li dítě přijato na žádnou střední školu, nebo nesloží-li závěrečné zkoušky, opakuje zpravidla 8. třídu. Má tak možnost prohloubit si znalosti a na konci dalšího roku dosáhnout u zkoušek lepších výsledků. Takových případů ale není mnoho.

Střední školy jsou v Keni všeobecně zaměřené (obdoba našeho gymnázia). Studium trvá 4 roky a je zakončeno „Celostátní srovnávací zkouškou středního vzdělání“ (Kenyan Certificate of Secondary Education), která se koná v listopadu, kdy v Keni končí školní rok. Stejně jako závěrečné zkoušky na základní škole jsou i tyto testy jednotné pro studenty po celé zemi. I v tomto případě jsou výsledky zpracovávány a vyhodnocovány státem a proces je hodně zdlouhavý, takže hodnocení děti obdrží nejdříve v březnu následujícího roku.

Náklady spojené se vzděláním na střední škole jsou v Keni zhruba dvojnásobné než na škole základní – 14 400 Kč (600 EUR) za rok. Je dobré, aby „adoptivní rodič“ platil celou částku, která pokryje školné i v internátní škole (tj. včetně ubytování a stravování) a všechny potřebné školní pomůcky, chápeme ale, že je to už částka relativně vysoká a ne každému finanční situace dovoluje tolik platit. Umožňujeme proto „adoptivním rodičům“ i nadále zůstat u původních 7 200 Kč (300 EUR) na rok. Většině keňských rodin, kterým jste již pomohli dovést jejich dítě až sem, totiž opravdu záleží na tom, aby jejich potomek ve studiu pokračoval, a tak vítají i jen částečnou pomoc a zbytek peněz se snaží zajistit samy.

Děti na vyšších odborných školách a univerzitách

Většina dětí, které se dostanou ve studiu tak daleko, že dokončí střední školu, má velký zájem studovat dál. Keňské střední školy poskytují všeobecné vzdělání, a proto je důležité dodělat si ještě nějakou specializaci, která v budoucnu skýtá větší šanci sehnat kvalifikované zaměstnání.

Na základě výsledků závěrečných zkoušek ze střední školy dostávají děti zvací dopisy od konkrétních škol, nebo se samy hlásí na školy, které akceptují výsledky, jichž při testování dosáhly. Většina dětí je přijata na „college“, tj. školy podobné našim vyšším odborným školám anebo „nástavbám“ středoškolského vzdělání. Studium je obvykle tříleté. Ti nejlepší mohou jít na univerzitu, kde se délka studia pohybuje od 3 do 5 let.

Některé děti dávají přednost kratším, několikaměsíčním nebo ročním praktickým kurzům, kde se např. zdokonalí v práci s počítačem, vyučí se kadeřnicí, řidičem, stanou se odborníky na pohostinství apod.

Studenti často nastupují do 1. ročníku „college“ až v květnu či dokonce v září. V takovémto případě „adoptivní rodič“ dál platí školné v pravidelných splátkách, a dítě pak dostane celou částku při nástupu do 1. trimestru.

Způsob úhrady a termíny plateb

Základní příspěvek na dítě v Keni je 7 200 Kč (300 EUR) na rok. Lze jej uhradit jednorázově, rozdělit do tří splátek anebo platit měsíčně. „Adoptivní rodič“ si také může zvolit způsob platby, který mu nejvíce vyhovuje. Zaplatit je možné bankovním převodem na účet Centra Narovinu (máme korunový a eurový účet v Komerční bance a eurový účet ve slovenské ČSOB) , poštou (opět na účet Centra Narovinu) nebo v hotovosti v pražské kanceláři. Číslo účtu naleznete na našem webu, na smlouvě o adopci a také na on-line „Osobní stránce rodiče“ v „Detailu adopce“. Jako variabilní symbol je vždy nutné uvést číslo dítěte z databáze projektu Adopce afrických dětí.

Termíny plateb jsou každý rok stejné:

  • pro 1. trimestr (začíná v lednu) nejpozději do 15. 11.

  • pro 2. trimestr (začíná v květnu) nejpozději do 15. 3.

  • pro 3. trimestr (začíná v září) nejpozději do 15. 7.

Zvolíte-li možnost měsíčních plateb, je třeba domluvit se s koordinátorem na konkrétním postupu. Vaše adopce by měla začít uhrazením částky na celé jedno školní období, tj. 2 400 Kč (100 EUR). Následující měsíční splátky po 600 Kč (25 EUR) je nutné nastavit tak, aby se vždy k termínu platby (15. 11., 15. 3. a 15. 7.) nashromáždila celá částka na další trimestr, tedy 2 400,- Kč (100 EUR). Není-li částka kompletní, podporované dítě se dostává do svízelné situace.

Prosíme, snažte se platit pravidelně způsobem, který jste si zvolili, a o případných změnách včas informujte vašeho koordinátora. Ušetříte nám tím složité dohledávání plateb a nepříjemné připomínání nedoplatků.

Jak posíláme peníze do Keni?

Peníze se shromažďují na českém (nebo slovenském) účtu naší organizace, a poté se pro všechny „adoptované děti“ převádějí společně na účet naší partnerské organizace v Keni.

Převádět peníze pro každé dítě zvlášť nelze, a to především kvůli vysokým poplatkům, které si banky účtují za mezinárodní převody. Náklady na převod by v takovém případě byly vyšší než zasílaná částka. Rodiny dětí zařazených v programu „adopcí“ jsou velmi chudé, nemají ani vlastní poštovní adresu a samozřejmě ani účet v bance. Navíc v případě, kdy by rodiče nebo opatrovníci dětí dostávali peníze určené na školu do ruky, nebyli bychom schopní zajistit, že je na daný účel opravdu použijí. Pravděpodobně by se vždy našlo něco „důležitějšího“, co zaplatit - pohřeb někoho blízkého, lepší jídlo, nájem, léky pro člena rodiny, u některých otců třeba i alkohol atd., a dítě by nakonec svoji šanci nedostalo.

Jak je roční příspěvek na dítě využit?

Příspěvek je rozdělen následovně:

  • 75 % částky obdrží dítě v Keni. Z těchto peněz je zakoupena školní uniforma, učebnice a školní pomůcky a uhrazeny školní poplatky. V některých oblastech, kde jsou kvalitní státní školy, na nichž se školné neplatí, se finanční prostředky využijí na nákup sportovního oblečení a obuvi, slovníků, matrací a dek, moskytiér, vánočního jídla apod.).

  • Max. 25% částky je použito na organizační zajištění projektu Adopce afrických dětí. Je nutné zaplatit poštovné (zasílání balíků s materiály od dětí z Keni do ČR, rozesílání dopisů „adoptivním rodičům“), bankovní poplatky, pronájem a provoz kanceláře: kancelářské potřeby, telefonní poplatky, připojení k internetu, platy zaměstnanců v ČR a v Keni, externí účetní firmu, cestovní výlohy dobrovolných koordinátorů v Keni a v ČR, tisk fotografií dětí, webové stránky, propagační materiály apod. Část peněz jde rovněž na podporu dalších projektů Centra Narovinu, především na projekt Ostrov Naděje.

    (Do roku 2008 byl příspěvek rozdělen v poměru 70% pro dítě v Keni a 30% na administrativu.)

    Dárce, který adoptuje dítě v programu Adopce afrických dětí, je pravidelně informován o probíhajících i nově chystaných projektech a akcích Centra Narovinu. Přesný rozpis hospodaření s penězi naleznete ve výročních zprávách, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Potvrzení o daru pro daňové účely

Částky zasílané na Adopci na dálku a podporu dalších projektů je možné odečíst z daní. O vystavení potvrzení o daru můžete požádat e-mailem anebo na „Osobní stránce rodiče“. Potvrzení vám vystavíme po účetní uzávěrce roku (tj. od poloviny ledna) a zašleme e-mailem.

Obnovení smlouvy a změny ve smlouvě

Většina „adoptivních rodičů” pokládá adopci za dlouholetý závazek, a proto je smlouva uzavírána na dobu neurčitou. O jakékoli změně údajů (jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy apod.) informujte co nejdříve svého koordinátora, příp. využijte možnosti tyto údaje upravovat na „Osobní stránce rodiče“, abyste předešli nedorozuměním a abychom vám mohli pravidelně zasílat pozvánky, aktuální informace o projektu a dopisy od „vašich“ dětí.

Odstoupení od smlouvy

Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, což ale samozřejmě neznamená, že „adoptivní rodič“ musí vybrané dítě podporovat po celou dobu školní docházky. Chápeme, že se ve vašem životě mohou vyskytnout nepředvídatelné události, kvůli nimž budete muset adopci předčasně ukončit, anebo třeba zjistíte, že vám náš program nevyhovuje.

V žádném případě nechceme, aby se z podpory dítěte stal jakýsi nucený závazek, dar přece nelze vyžadovat. Pokud se „adoptivní rodič“ rozhodne od smlouvy odstoupit, vždy se snažíme najít za něj v co možná nejkratší době jiného, aby dítě mohlo v započaté školní docházce pokračovat bez přerušení a vzdělání dokončit. Proto je důležité, abychom o takovém rozhodnutí byli informováni alespoň 4 měsíce před termínem další platby školného. Děkujeme za pochopení.

Neuhradí-li „adoptivní rodič“ částku na další školní období a nám se opakovaně nepodaří ho kontaktovat, bude smlouva ukončena z naší strany a začneme pro dítě hledat nového „rodiče”.

Osobní stránka rodiče

Jakmile od vás obdržíme podepsanou smlouvu a první platbu, bude vám zpřístupněna „Osobní stránka rodiče“, kde si budete moci např. vytisknou certifikát o adopci, požádat o potvrzení o daru, prohlédnou přehled vašich plateb a závazků nebo vytvořit novou smlouvu.

Jako přihlašovací jméno slouží vaše e-mailová adresa uvedená ve smlouvě. Heslo si můžete zvolit sami, nebo vám bude vygenerováno automaticky.

Odkaz na tuto stránku a podrobnější informace k ní vám zašleme společně s potvrzením o doručení darovací smlouvy.

Komunikace s koordinátory v ČR

Naši koordinátoři jsou neplacení dobrovolníci, kteří se adopci věnují ve svém volném čase, a není tedy v jejich silách okamžitě zodpovědět všechny vaše dotazy, anebo být během celého dne k zastižení na telefonu. Prosíme vás proto o trpělivost při komunikaci s nimi. Podle pravidel našeho projektu by se vám mělo dostat odpovědi do tří dnů.

V kanceláři jsme vám plně k dispozici.

Dopisování s dítětem

Dítěti je možné psát v průběhu celého roku. Možné je ale poslat pouze malou obálku A6 s dopis a max. 2 fotografiemi. Podrobnější návod, jak při zasílání pošty do Keni postupovat, dostanete emailem spolu s potvrzenou smlouvou, anebo jej naleznete na našich stránkách zde.

Dopisy se posílají na adresu keňské kanceláře v Nairobi, kde si je vyzvedne příslušný koordinátor a při nejbližší příležitosti je dítěti předá. Adoptivní rodiče pak informujeme o tom, že dopis přišel.

Rodiny zapojené do našeho programu žijí v chudých oblastech – v domcích na venkově nebo ve slumech, a nemají vlastní adresu, proto se všechny dopisy zasílají. Neposílejte dopisy ani na adresu školy, ve škole mu je nikdo nepředá.

Doporučujeme psát dopisy jednoduchou angličtinou. Jejich obsahu by mělo porozumět dítě, které žije v realitě zcela odlišné od té naší. Je také dobré si uvědomit, že role „rodičů na dálku“ může být pro děti poněkud matoucí, takže je vhodnější obracet se na ně jako na „malého kamaráda“. Děti velmi vítají, dostanou-li fotografie svých „adoptivních rodičů“, nedoporučujeme ale uvádět vaši adresu. Vyvarujete se tak situací, kdy ji osoby blízké dítěti budou chtít využít k žádostem o další podporu, což se bohužel stává. V takových případech nás, prosím, informujte, a situaci spolu vyřešíme.

Nezapomeňte vždy dopis označit jménem, číslem dítěte v databázi a jménem koordinátora v Keni. Všechny tyto údaje jsou uvedeny ve vaší smlouvě.

Od dítěte budete dostávat informace, obrázky, vysvědčení ze školy a fotografie celkem 3x ročně. U mladších dětí nemůžeme zaručit, že dopis napíší samy, některé ještě neumějí psát dostatečně dobře, aby byly schopny udržovat písemný kontakt. V takovém případě za ně píše dospělý: učitelka, rodiče nebo náš koordinátor, a dítě vám třeba jen nakreslí obrázek. Kdo za dítě dopis napsal, v něm bude uvedeno.

Dříve bylo možné posílat dětem i balíčky, ale bohužel kvůli změně celní politiky v Keni jsme byli nuceni toto zrušit. Za všechny položky v balíčku se totiž platí vysoké clo, což je finančně náročné a zároveň to vnímáme jako nespravedlivé, protože balíčky jsou jen pro některé z „adoptovaných dětí“. Finance na administrativní zajištění projektu musíme ale využít tak, aby mohl program dobře fungovat pro všechny adoptované děti.

Osobní seznámení s dítětem

Přejete-li si poznat své „adoptivní dítě“ osobně, můžete je v Keni navštívit. V takovém případě vás žádáme, abyste kontaktovali naši kancelář. Řekneme vám, jak postupovat, a rádi Vám zprostředkujeme kontakt s kompetentní osobou v Keni.

Dopravit dítě do České republiky možné není. Vytrhnout dítě z reality, ve které žije, seznámit je s tou naší, tolik odlišnou od té jeho, a pak je vrátit zpět, by pro ně mohlo být traumatizující. Mimoto je nesmírně komplikované vyřídit všechny úřední formality jako pozvání, vízum atd.

Setkání „adoptivních rodičů“

Centrum Narovinu organizuje setkání „adoptivních rodičů“, která probíhají formou besed spojených s promítáním videí a fotografií. „Adoptivní rodiče“ mají možnost pohovořit si s koordinátory, kteří jim rádi zodpoví všechny dotazy, získat informace o novinkách v projektu adopcí a seznámit se s dalšími aktivitami a plány Centra Narovinu.

O termínech setkání „rodiče“ včas informujeme e-mailem a jsou rovněž uvedeny na našich webových stránkách.

Jak jinak je ještě možné pomoci

Naše projekty pomáhá organizovat síť dobrovolníků. Zapojte se i vy! Můžete uspořádat např. sbírku, přednášku či výstavu ve vašem bydlišti, v práci či ve škole, pomoci nám s překlady do angličtiny, s tiskem materiálů a stříháním videí anebo se zakládáním dopisů v naší pražské kanceláři. Velmi důležitá je také propagace projektu – vyvěsíte-li informační letáky o adopci ve vašem okolí (vhodné jsou čajovny, kavárny, knihovny, školy, centra volnočasových aktivit, čekárny apod.), nebo nabídnete-li adopci svým známým a přátelům, velmi nám tím pomůžete! Pro bližší informace o tom, jak se aktivně podílet na realizaci projektu, kontaktujte naši kancelář.

Pokud vám momentální situace nedovoluje adoptovat si na dálku některé z dětí, ale přesto byste je rádi finančně podpořili, můžete tak učinit prostřednictvím Klubu přátel Adopce afrických dětí. Tento fond, tvořený jednorázovými příspěvky, podporuje děti, které ztratily adoptivního rodiče, a umožňuje jim dokončit vzdělání - dochodit základní školu nebo pokračovat ve studiu na škole střední. Aktuální informace a jména dětí, jimž byla pomoc poskytnuta, naleznete na našich webových stránkách.

Výběr dětí do programu

Děti do projektu vybírají kenští koordinátoři, kteří se pohybují v místní komunitě a dobře znají situaci jednotlivých rodin. Ti nejpotřebnější, tj. sirotci a děti vyrůstající v nejchudších rodinách, které si nemohou školní docházku dovolit, jsou do programu vybírány týmem lidí, který po pečlivém zvážení situace rozhodne, zda dítě splňuje stanovené podmínky.