Domů

Voda pro Kauti

V prosinci 2012 byla dokončena třetí etapa projektu Voda pro Kauti - realizace závlahového systému. Vše bylo zdárně dokončeno a tak vám přinášíme více detailů z realizace a fotografií z oblasti. Děkujeme především Petrovi Chaloupkovi - s jeho pomocí, cenných rad a návštěv přestala být voda v Kauti jen snem...

» Závěrečná zpráva projektu Voda pro Kauti a fotodokumentace (PDF, 5 MB)
» Závěrečná zpráva projektu Voda pro Kauti a fotodokumentace, obrázky v plné kvalitě (PDF, 40 MB)

» Projekt Voda pro Kauti
» Fotogalerie
» Prezentace Voda pro Kauti (PowerPoint, 29 MB) (PDF, 15MB)

» Voda pro Kauti na stránkách Pöyry Environment a.s.

Základní informace o projektu

Objednatel, investor: Centrum Narovinu, občanské sdružení, ČR
Příjemce: komunita obyvatel oblasti Kauti, Katitu, Yanzonga, Kenya


Realizátor: Nesco Water Sevices & General Contractor - závlahový systém; Kauti partners self help group - občanské sdružení obyvatel oblasti Kauti – sanace vývěru Yanzonga, distribuce akumulačních tanků na dešťovou vodu pro školy

Vlastník a provozovatel: Kauti partners self help group
Technická příprava, dozor při zahájení a první fázi realizace: Pöyry Environment a.s., ČR
Dozor při realizaci a dokončení prací: Humanist Center of Kenya, Nairobi

Termín realizace: 09/2012 – 01/2013

Projekt je pokračováním již realizovaných opatření ke zlepšení přístupu obyvatelstva oblasti Kauti k vodě. Náplň a rozsah prací byl dán průnikem vstupních podmínek:

  • požadavky a potřeby místní komunity

  • finanční možnosti investora

  • zhodnocení a využití zkušeností z již realizovaných opatření

  • snaha maximalizovat podíl veškerých činností keňskou stranou

Dílčími opatřeními realizovanými v minulých letech došlo ke zlepšení dostupnosti vody pro přímou spotřebu, domácnosti a školy Muthala a Kauti Primary School, zejména pak v období sucha (2x ročně). Další dlouhodobou vizí místních farmářů, jejichž pozemky jsou dále a výše od celoročně dotovaných koryt říček a potoků, z nichž většina na několik měsíců v roce vysychá, je zajistit alespoň limitovaný přístup k užitkové vodě i v období sucha. Tím dojde k prodloužení období, kdy je možné políčka využívat k pěstování, zvýší se výtěžnost a také rozmanitost pěstovaných plodin, zejména zeleniny, kterou je nyní možné vidět pouze na polích v bezprostřední blízkosti vodních toků. Dalším neméně důležitým využitím bude přísun vody pro domácí zvířata, kterých je na každé farmě několik desítek. Nyní je voda zajišťována donáškou, případně jsou zvířata v období sucha hnána i několik kilometrů k napajedlům. V letech s extrémním průběhem období dešťů (slabé) a sucha (silné), jako byl např. rok 2009, byla tato cesta za vodou pro mnoho z nich cestou poslední.

Vize velkého zásobovacího systému z přehrady Muoni do oblasti stála také na počátku projektu voda pro Kauti. Po provedeném průzkumu a jeho vyhodnocení byl nakonec tento záměr shledán nereálným z více důvodů – finančních, technických i dlouhodobé udržitelnosti. Proto bylo v letech 2010 a 2011 realizováno několik menších, lokálních opatření popsaných pod bodem 2. Na konci roku 2011 byl vybrán vhodný profil na potoku protékajícím oblastí Kauti se záměrem vybudovat malou retenční nádrž a gravitační závlahový systém.

Shrnutí opatření realizovaných v letech 2010 a 2011, monitoring stavu v roce 2012

Práce realizované v roce 2012 jsou součástí celého komplexu opatření ke zlepšení přístupu k vodě a přímo vycházejí z výsledků činnosti v letech předchozích. Proto je kapitola s jejich popisem a zhodnocením zařazena před popis vlastních prací z roku 2012.

Opatření realizovaná v roce 2010

Sanace vývěru vody Kauti – Katitu

Jednalo se o nejvyužívanější vodní zdroj – vývěr vody, používaný celoročně a zejména v období sucha.

V rámci projektu bylo místo vývěru sanováno uzavřením do jímacího objektu, ze kterého je voda gravitačně dopravována do akumulačního tanku a z něho je dále distribuována odběratelům. Na stejném principu byly v následujících letech sanovány i další 2 vývěry poblíž škol Muthala (2011) a Yanzonga (2012).

Jak je vidět z následujících fotografií, systém je po 2 letech plně funkční, veškerá voda jímaná kontinuálně 24 hodin denně je plně využita obyvatelstvem nejen z blízkého okolí vývěru. Místo se stalo základním celoročně zaručeným zdrojem pitné vody. Voda je, stejně jako ze všech ostatních zdrojů, distribuována prozatím zdarma. Podle informací z Kauti partners self help group, je dohoda všech členů taková, že se na údržbě a opravách budou podílet společným výběrem prostředků.

Vybudování záchytného a akumulačního systému dešťových vod v Kauti Primary School (KPS)

Systém byl vybudován jako první opatření v KPS, ještě dříve, než byl proveden hydrogeologický průzkum a vyvrtán vrt s permanentním dostatkem podzemní vody. 2x do roka v období dešťů dochází k zachycení 50.000 l dešťových vod pro pozdější využití pro potřeby školy. Po vybudování a vrtu s vlastní akumulací se komunita v roce 2012 rozhodla přemístit 6 akumulačních tanků z KPS do některých okolních škol, které trvalý vodní zdroj (vrt) nemají.

Vybudování záchytného a akumulačního systému dešťových vod na jedné z farem

V roce 2010 byly osazeny 2 tanky objemu (á 5000l) jako pilotní projekt a v té době v oblasti Kauti věc neobvyklá. V následujících letech do dalších tanků z české strany investováno nebylo, nicméně pilotní instalace splnila svůj účel. Lidé si uvědomují obrovskou výhodu mít zdroj vody přímo poblíž obydlí, a postupně dochází k budování obdobných instalací na více farmách. Sám příjemce pilotního projektu – koordinátor projektu adopcí v oblasti Kauti Josephat Kingoo – si objem akumulované vody přímo u domu zdvojnásobil pořízením dalších tanků.

Opatření realizovaná v roce 2011

Realizace hydrovrtu v areálu KPS hloubky 100 včetně solárního čerpacího systému, vodojemu a distribučních míst

Vrt byl realizován na základě podrobného hydrogeologického průzkumu z roku 2009 do hloubky 100m, byl vystrojen čerpadlem na solární pohon. Jeho zhlaví bylo na přání ředitele školy opatřeno obestavěno podzemní šachtou a včetně poklopu kompletně zasypáno tak, aby plocha v místě vrtu mohla být využívána původnímu účelu, jako hřiště. Konstrukce se solárními panely byla oplocena, pro akumulaci byla zkonstruována ocelová věž z akumulačním tankem o objemu 10.000l. Pro odběr vody slouží samostatné stáčecí místo uvnitř a vně areálu školy. Voda z vrtu je silně mineralizovaná, zejména se zvýšeným obsahem, manganu, vápníku, sodíku a celkovým obsahem rozpuštěných látek. Výskyt zdraví ohrožujících látek v rozboru zjištěn nebyl. Přesto bylo doporučeno pro přímou konzumaci kombinovat v průběhu roku různé zdroje vody, které obyvatelé v oblasti využívají, t.j. v období dešťů vodu dešťovou a poté i vody z přírodních vývěrů.

Po roce provozu lze konstatovat, že kapacita vrtu momentálně převyšuje spotřebu. Čerpadlo je spouštěno vždy při vyčerpání akumulace, což bývá o jeden až dva dny. K uvažovanému přívodu vody až do Kauti secondary school zatím nedošlo, v době pobytu v 10/2012 bylo položeno rozvodné potrubí do oblasti pod školou, ale na systém zatím nebylo propojeno. Škola využívá vodu také pro závlahu školní zahrady.

Sanace vývěru vody nedaleko Muthala primary school (MPS), vybudování akumulace vody, rozvodů a distribučního místa pro veřejnost a pro školu

Obdobný systém jako Kauti-Katitu popsaný v kapitole 2.1.1 byl vybudovaný pro vývěr vody nedaleko MPS. Na rozdíl od něho byl však celý projekt navržen a realizován komunitou – od výběru umístění tanků a distribučních míst po provedení. Lidé uplatnili zkušenosti získané při sanaci vývěru Kauti-Katitu, který realizovala místní odborná firma, a kde vykonávali pomocné práce. Kapacita vývěru je i zde využívána na maximum, zejména odběrné místo poblíž cesty u vývěru je v období sucha v obležení. U tanku v MPS bylo fungování odběru 2x přerušeno poškozením odběrného potrubí, údajně vandalismem mentálně postiženého člověka z okolí. Prostor pro odběr vody do kanystru byl nakonec z důvodu jeho ochrany kompletně uzavřen poklopem.

Opatření realizovaná v roce 2012

Závlahový systém pro oblast Katitu – Kauti

Účelem systému je zadržení části dešťových průtoku vody v jednom z přítoků Kwamuthukya řeky Thwake, akumulace a doprava vody do oblasti vzdálenější a výškově nevýhodně položené pro odběr z vodních toků. Projekt neřeší problém nedostatku vody v období sucha pro zemědělství v celé oblasti, ale opět by se mohl stát jakýmsi vzorem, jak je možné přívalovou vodu, které je v období dešťů dostatek, v krajině zadržet a využít později. Morfologické poměry by budování dalších menších retenčních nádrží na různých korytech, které v období sucha téměř nebo úplně vysychají, umožňovaly.

Systém byl rozdělen na jednotlivé budované objekty:

01 – Hráz retenční nádrže na toku

02 – Hlavní zásobní potrubí

03 – Hlavní akumulační tank

04 – Vedlejší zásobní potrubí

05 – Vedlejší akumulační tank

Sytém byl budován postupně po jednotlivých stavebních objektech. Hlavní stavební konstrukce a montáže byly zajišťovány odbornou firmou, výkopové a pomocné práce pak přímo komunitou. Nákup a dodávku trubního materiálu, stejně jako technický dozor a převzetí díla pak keňští pracovníci Centra Narovinu.

Rozsah závlahového systému

Oblast, která by měla být v dosahu závlahového systému, byla definována samotnou komunitou. Po vybudování jednotlivých distribučních větví by mohla pokrýt až 100ha plochy malých terasovitých políček.

Retenční nádrž na toku Kwamuthukya

Místo retence bylo vybráno na základě vstupních podmínek: dostatečné převýšení nad zásobovanou oblastí, vhodný profil pro vybudování jednoduché hráze, geologické předpoklady založení, retence mimo stávající zemědělskou půdu, souhlas vlastníků pozemků. Hráz retenční nádrže byla vybudována jako monolitická betonová pochůzná konstrukce lichoběžníkového průřezu, délky 21m v koruně hráze, výšky vody 1,95m v nejhlubším místě, založená na skalnatém podloží. Retenční prostor je cca 150m3 . V nejnižším místě prochází hrází potrubí DN100 pro vypouštění, při běžném provozu je potrubí zaslepeno.. Při naplnění nádrže je hráz přelévána do původního koryta. Stěnou hráze cca 0.5m nade dnem prochází odběrné potrubí DN50 opatřené sacím košem. Na potrubí je pod hrází mimo koryto vybudovaná šachta s hlavním uzávěrem a odbočkou pro odběr pro farmáře nacházející se v těsné blízkosti pod hrází.

Potrubí

Pro transport vody směrem k zásobované oblasti bylo položeno potrubí: od hráze k hlavnímu tanku délky 698m profilu 2“, od hlavního tanku po druhý zásobní tank délky 947m a souběžně s ním i distribuční potrubí v délce 550m, na kterém bylo osazeno 5 odboček pro vlastní distribuci k jednotlivým farmám. Vlastní distribuční větve k jednotlivým farmám nebyly součástí projektu a jsou záležitostí investice toho kterého jednotlivého farmáře, případně společné potrubí pro několik farem. Zájem o připojování ze strany místních v době budování hlavních zásobovacích potrubí a tanků byl. Na potrubí bylo osazeno několik sekčních uzávěrů do šachet.

Akumulační tanky

V rámci projektu byly vybudovány 2 kruhové nádrže o objemu 50m3, které slouží jednak k akumulaci vody pro vlastní distribuci k jednotlivým farmám, a také pro přerušení tlaku vody v potrubí. Převýšení mezi retenční nádrží a tankem č. 1 je 62m a mezi tankem 1 a tankem 2 pak 77m.

Sanace vývěru poblíž Yanzonga primary school (YPS)

Sanace byla plánovaná k realizaci již v roce 2011, tehdy se však nepodařilo včas získat souhlas jednoho z vlastníků pozemků, přes který mělo být vedeno potrubí. Proto proběhla úprava vývěru Muthala. Lidé z oblasti museli i nadále řešit odběr vody buď primitivním způsobem jako doposud, nebo se vydávat pro vodu do vzdálenějších míst (např. 2km vzdálený vývěr Katitu-Kauti).

Vývěr Yanzonga přesto zůstával celoročně využívaným zdrojem vody a komunita ve spolupráci se školou potřebný souhlas získala a přesvědčila i českou stranu o svém zájmu situaci v oblasti Yanzonga zlepšit. Stejně jako u vývěru Muthala byla realizace po technických konzultacích a odsouhlasení českou stranou záležitostí místních obyvatel bez nutnosti zapojit do realizace odborného dodavatele. Postupně došlo k zahloubení místa vývěru a jeho uzavření do betonové jímky, ve které se voda akumuluje a odtéká potrubím do zásobního tanku a odtud opět gravitačně do 2 distribučních míst – jedno u hlavní cesty pro veřejnost a druhé v areálu školy (YPS).

Vybudování systému sběru dešťových vod na dalších 3 školách s využitím tanků z Kauti primary school (KPS)

KPS v roce 2012 disponovala dvěma nezávislými zdroji vody přímo v areálu, a to tanky na dešťovou vodu o objemu 10x50000l a vrtem o vydatnosti převyšující její spotřebu. Proto bylo komunitou po dohodě s vedením školy a ostatních okolních škol, které žádný vodní zdroj nemají, že bude část tanků dána k dispozici pro ostatní s tím, že si na vlastní náklady vybudují záchytný systém pro jejich zachycení a sběr ze střech školních budov. Nakonec bylo přemístěno 6 tanků, vždy po 2, pro následující školy:

Hodnocení, doporučení

Co se týče opatření realizovaných v roce 2012, zejména pak závlahového systému, teprve čas ukáže, nakolik byly předpoklady naplněny, zda byly práce provedeny kvalitně, a jaký bude deklarovaný zájem o využívání jednotlivými farmáři ve skutečnosti. Pro dlouhodobou funkčnost je nutné systém využívat, pravidelně před každým obdobím dešťů odstraňovat naplaveniny a usazeniny z retenční nádrže i akumulačních tanků a průběžně opravovat / udržovat / nahrazovat veškeré případně poškozené části – zejména uzávěry, jejichž kvalita na keňském trhu není nejlepší.

Lze konstatovat, že veškerá opatření realizovaná v předchozích letech, jsou funkční, prospěšná a maximálně využívaná, mnohdy i lidmi ze vzdálenějšího okolí. Často právě od těchto lidí z okolí zaznívá konstatování, že „People from Kauti are lucky - Lidé z Kauti mají štěstí“. Sám jsem byl několikrát vyzván, abych se přijel podívat k nim, že u nich je situace stejná, ne-li horší, že mají také zájem o obdobné projekty. Také jsem viděl některé projekty realizované z místních či mezinárodních veřejných peněz – projekt vodovodu bez vyřešení zdroje vody (takže nakonec úspěšně dokončený suchovod), rozestavěný projekt závlahového systému, kde jsou již trubky rok poházeny po terénu a nic se dál neděje. Školy mají slíbenou podporu budování vodních zdrojů, na celé oblasti se zpracovávají velké záměry závlahových systémů, ale fakticky se nelepší nic. Jsem přesvědčen, že naše malé projekty už mnoha lidem život trošku zlepšily, některé z nich něco naučily a také snad postupně mění i jejich myšlení a vnímání.

Stále mě však překvapuje, jak je jejich vidění a vnímání světa naprosto odlišné od našeho (mého). A nemyslím tím jen „vesničany“ z Kauti, ale i lidi vzdělané - z úřadů, odborných firem, podnikatele ap. Tím nechci říct, že naše je to lepší, ale... jejich čas běží jinak (i když se tváří, když se na něčem domlouváme, že mluvíme o tom stejném čase), jejich pohled na hotovou práci je často odlišný od našeho, přestože se dohodneme a na příkladu si ukážeme, jak to má vypadat, včetně úpravy okolí, které oni nevnímají vůbec. Vyžadování dohodnutých materiálů, dimenzí a rozsahu prací je také boj, neboť oni mají tendenci vždy dát předost levnějšímu, nahradit robustnější (trvanlivější) řešení subtilnějším – vždyť to bude fungovat stejně. Bude, bohužel někdy jen ze začátku. Také některé detaily technického řešení – jak je patrné z fotografií – přestože jsme si některé věci říkali mnohokrát, je prostě „jejich“. Obdobou je i údržba a opravy – opět dáno naprosto rozdílným pohledem naším a jejich. Ten je takový, že dokud to jakž takž funguje, tak se s tím nemusí nic dělat – prostě to funguje. I když je spousta jednotlivostí, které by se měly řešit a opravovat průběžně, hledat a odstraňovat jejich příčiny. Ale stejnou zkušenost mám i z jiných afrických projektů, a týká se to i přístupu k jejich vlastnímu movitému i nemovitému majetku.

Přestože poslední dva odstavce nejsou zrovna pozitivní, můžu celkově hodnotit projekt jako úspěšný. V daném finančním rámci se dle mého názoru nadalo udělat víc a peníze českých dárců do projektu vložené považuji za dobře investované. Realizovala se opatření tam, kde to bylo potřebné a kde si to přáli místní lidé, za jejich přímé účasti a kontrole. Záchyt dešťové vody do akumulačních tanků se postupně rozšiřuje, lidé na příkladu pochopili jejich nákup jako dobrou investici. Systém sanace vývěrů se osvědčil, lidé mají možnost získat kvalitnější vodu v dostatečném množství, bez jakékoliv energetické náročnosti, vodní zdroj je dlouhodobě chráněn. Jednoduchost a finanční nenáročnost vzbudila i zájem místních úřadů, snad tedy nezůstane jen u zájmu, ale dojde i k jejímu plošnějšímu rozšíření. Celá oblast v okolí Machakosu je geologicky i morfologicky podobná, 2 období dešťů v průběhu roku by měly zajistit dostatek vody, pokud se bude dařit ji v krajině zachytit a dobře s ní hospodařit.

Závěr

Součástí zprávy z roku 2011 byla kapitola doporučující další možná opatření. Některá z nich byla realizována letos, některá zůstávají dále otevřená. Zda bude česká strana v oblasti vodního hospodářství v Kauti, případně někde jinde v Keni, v budoucnosti ještě investovat je jen na jejích finančních možnostech a rozhodnutí. Pokud by to v oblasti Kauti přece jen ještě jednou bylo, pak bych se přimlouval za místní část Imilini, kde se nacházejí 2 školy (Primary a St. Vincent secondary school) a která kromě 2 tanků na dešťovou vodu naší pomocí přímo dotčená nebyla. Jak bylo popsáno v loňské zprávě, „oblast Imilini jako nejvzdálenější část od páteřní cesty zůstává také nejméně benefitující oblastí z dosavadních realizovaných částí projektu. Mnozí z jejich obyvatel jsou v období sucha odkázáni na donášku vody buď z vývěru Yanzonga (1,5 km), nebo až z water kiosku Katitu-Kauti, což je okolo 3 km. V roce 2010 bylo v rámci hydrogeologického průzkumu vytipováno několik dalších perspektivních míst pro realizaci hydrovrtů (pouze metodou virgulí bez ověření geofyzikálním měřením); na jednom z těchto míst poblíž IPS byl v roce 2011 z místních (vládních) financí realizován pozitivní vrt; vrt zůstává uzavřený, bez možnosti ho jakkoliv využívat, údajně z důvodu nedostatku financí.“ Tento stav trval i v roce 2012. Bylo by potřeba ověřit přes místního koordinátora veškeré informace o důvodech, proč nebyl vrt doposud vystrojen, proč není využíván a jaká je další vize jeho realizátora a vlastníka.

Po kordinátorech je do budoucna potřeba vyžadovat pravidelný monitoring všeho, co bylo doposud realizováno, včetně zasílání stručných hodnotících zpráv s fotodokumentací (1-2x ročně).

Na závěr bych chtěl konstatovat, že mi bylo ctí a potěšením na projektech spolupracovat, vždy to byla velká zkušenost a nakonec i dobrý pocit z toho, co se tam podařilo zrealizovat. Moje poděkování patří pracovníkům a dobrovolníkům Centra Narovinu (Daně Feminové, Simoně Heřtusové, Janě Soukupové, Pavle Drozdové, Kenovi Okongo, Benovi Ooko) a jeho sponzorům. Speciální poděkování musím věnovat koordinátorovi Josephatovi Kingoo a jeho rodině, jehož domov byl při mém pobytu v Kauti i mým domovem.

V Brně, březen 2013
Petr Chaloupka
Pöyry Environment a.s.

Pozn.: v dokumentu jsou použity fotografie autora, koordinátorů (Josephat Kingoo, Ken Okongo) a paní Dany Feminové, ředitelky Centra Narovinu, pořízené v průběhu monitorovací cesty v 11/2012. Mapové podklady – Google Earth.
fotogalerie

Související projekty: