Domů

Specifika učitelů z Ostrova Naděje

V naší škole s úspěchem používáme moderní výukové metody. Učíme jinak, než je tomu běžné ve většině keňských škol. Na základní a střední škole klademe důraz na názornou výuku, samostatné pracování na projektech, kritické myšlení a zapojení studentů a žáků do rozhodování o fungování školy formou studentského parlamentu. Školka je vedena výukovou metodou Montessori – prožitková metoda, která klade velký důraz na samostatnou práci.

Být pokrokovým učitelem v Keni není samozřejmostí. Studenti studující učitelské obory se nic o moderních výukových metodách nedozvědí, i na univerzitách (stejně jako na základních i středních školách) se setkávají jen s frontální výukou (přednášející pouze říká, co si mají studenti zapsat do sešitu). Navíc se na základních a středních školách sami setkali s fyzickými i psychickými tresty a jsou vychováváni v tom, že to je jediná cesta, jak děti něco naučit a udržet ukázněné. Vážíme si proto všech, kteří se rozhodli zkusit to jinak.

Každý rok pro učitele pořádáme metodologický seminář, jehož cílem je pomoci učitelům naučit se nové progresivní vyučovací metody. Učíme je individuálnímu přístupu k dětem, zavádět prožitkové metody výuky a vytvářet podnětné prostředí důvěry, kde zvídavost je vítána a chyba je pokládána za příležitost něčemu se naučit. Důraz klademe na rozvoj kritického myšlení a vyjadřovacích schopností, spolupráci a výchovu k nenásilí. Používat fyzické a mentální tresty je u nás zakázáno, ukazujeme proto učitelům jiné způsoby řešení problémů, i to, jak odstraňovat motivaci založenou na odměnách a trestech.